Reklama

Pokaż swój ogród – zgarnij nagrody! [KONKURS]

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: PortalPłock

Pokaż swój ogród – zgarnij nagrody! [KONKURS] - Zdjęcie główne

foto PortalPłock

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Wraz z Leroy Merlin rozpoczynamy drugą edycję konkursu „Pokaż nam swój ogród”, w którym do wygrana są atrakcyjne nagrody – w tym karta podarunkowa o wartości 1000 zł! Co zrobić, by wziąć w nim udział?

Zasady są proste – wystarczy przesłać zdjęcie swojego ogrodu i czekać na werdykt jury.

Konkurs zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną w dniach 02.08.2022 r. do 31.08.2022r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu: 31.08.2022 r. o godz. 23:59:59

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1.  etap nadsyłanie prac w terminach 02.08.2022r.-31.08.2022r.
  2.  etap: weryfikacja przesłanych zdjęć w terminie od 01.09.2022r.-07.09.2022

Aby wziąć udział w konkursie trzeba wykonać zdjęcie swojego ogrodu i przesłać je na adres mailowy reklama@portalplock.pl, wpisując w temacie maila z pracą zgłaszaną: Konkurs „Pokaż nam swój ogród”.

Do dnia 31.08.2022r. do godz. 23:59 uczestnicy będą mogli przesłać zdjęcie swojego ogrodu. Wykonana fotografia musi być zapisana w formacie JPG, a rozmiar pojedynczego zdjęcie nie może przekraczać 5 MB.

Co ważne, każdy uczestnik może zgłosić w konkursie tylko jedno zdjęcie, jednego ogrodu.

Spośród najlepszych nadesłanych propozycji komisja przyzna nagrody za 3 pierwsze miejsca:

  1. miejsce – karta podarunkowa o wartości 1000 zł 
  2. miejsce – karta podarunkowa o wartości 700 zł
  3. miejsce – karta podarunkowa o wartości 500 zł

Komisja wybierze najlepsze zdjęcia. W dniach 01.09 - 07.09 odwiedzi wybrane ogrody, oceni je na żywo i wskaże trzech zwycięzców.

Życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu

Pokaż nam swój ogród”.

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1.        Organizatorem Konkursu pt. „Pokaż nam swój ogród”.(dalej: „Konkurs”) jest Biuro Reklamy Mediów Lokalnych Sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 385273024 NIP: 1133009012

2.        Fundatorem nagród w Konkursie jest Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. ul. Burakowska 14,01-066 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148

3.        Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin").

4.        Konkurs zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną w dniach 02.08.2022 r. do 31.08.2022r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu: 31.08.2022 r. o godz. 23:59:59 (dalej: „Czas trwania Konkursu”).

5.       Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w graniach 100 km. Licząc od sklepu Leroy Merlin Płock.

6.       Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się
z trzech osób powołanych przez Organizatora (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a) przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,

b) ocena prawidłowości zgłoszeń do Konkursu,

c) ocena nadesłanych prac konkursowych i wybór zwycięzców Konkursu.

7.        Konkurs składa się z dwóch etapów:

          a) pierwszy etap nadsyłanie prac w terminach 02.08.2022r.-31.08.2022r.

          b) weryfikacja przesłanych zdjęć w terminie od 01.09.2022r.-07.09.2022r.

 

 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1.       W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne - konsumenci
w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, posiadający obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaakceptowały Regulamin oraz spełniły warunki określone w § 2 ust. 4 (dalej: „Uczestnik”).

2.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków.

3.       W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont
i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

4.       Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a.     wykonać zadanie konkursowe o tematyce określonej w § 3 Regulaminu (dalej „Pracę konkursową”),

b.     przesłać Pracę konkursową na adres mailowy: reklama@portalplock.pl, wpisując w temacie maila z pracą zgłaszaną: Konkurs „Pokaż nam swój ogród”.

c.      wysłać Pracę konkursową w sposób opisany w § 3 Regulaminu, poprzez jego wysłanie Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi prawa do korzystania z Pracy konkursowej, w tym z wizerunku osób na niej utrwalonych (licencji). Licencja ma charakter niewyłączny, nie jest ograniczona w czasie ani co do terytorium. Organizator może udzielić sublicencji dowolnym podmiotom. Udzielający Licencji zobowiązany jest jej nie wypowiadać przez okres pierwszych pięciu lat jej obowiązywania nieograniczonego co do miejsca korzystania, na okres 6 lat. Udzielenie licencji następuje na następujących polach eksploatacji:

-          w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

-          wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,

-          w zakresie rozpowszechniania w celach reklamowych i promocyjnych: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (materiały reklamowe w prasie, gazetki, rozpowszechnianie w sieci Internet -
www.leroymerlin.pl
i forum.leroymerlin.pl oraz na Fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook,

-          w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji, w całości lub części oraz dokonywania w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części.

5.       Wysłana przez Uczestnika Praca konkursowa, nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3. Zgłaszanie Prac konkursowych

1.        Do dnia 31.08.2022r. do godz. 23:59 Uczestnicy Konkursu będą mogli przesłać drogą elektroniczną samodzielnie wykonaną Pracę konkursową (dalej „Zdjęcie”) swojego ogrodu.

2.        Wymagania co do przesyłanego Zdjęcia:,

a.     Zdjęcie musi być zapisanie w formacie JPG

b.     rozmiar pliku pojedynczego Zdjęcia nie może przekraczać 5 MB,

c.      Zdjęcie musi być wykonane przez Uczestnika oraz być jego własnością.

3.        Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedno Zdjęcie, jednego ogrodu.

4.        Prace konkursowe mogą zostać przesłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres podany
w § 2 Regulaminu.

5.        Prace konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

§ 4. Wybór najlepszej Pracy konkursowej

1.        Wyboru zwycięskich Prac konkursowych dokona Komisja na podstawie nadesłanych Zdjęć oraz wizji w terenie. Kryteriami wyboru najlepszych zdjęć konkursowych są: pomysł (koncepcja), kondycja roślin, estetyka Pracy konkursowej.

2.        Spośród najlepszych nadesłanych Zdjęć Komisja przyzna nagrody za 3 pierwsze miejsca:

a.         I miejsce – karta podarunkowa o wartości 1000 zł  

b.        II miejsce – karta podarunkowa o wartości 700 zł

c.        III miejsce – karta podarunkowa o wartości 500 zł

3.        Komisja dokona wyboru zwycięskich Prac konkursowych w dniach od 01.09.2022r. do 07.09.2022r.

4.        Zwycięzcy Konkursu oraz ich Prace konkursowe zostaną ogłoszeni w dniu 08.09.2022r. Zwycięzcy konkursu zostaną także poinformowani o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną lub telefoniczną.

5.        Odbiór nagrody jest możliwy wyłącznie przez uczestnika konkursu w wyznaczonym dniu, który zostanie ustanowiony przez Komisję. W przypadku niezachowania tego terminu, nagroda pozostaje
w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najlepszą Pracę konkursową.

6.        Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagród,
o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również możliwości wymiany ww. nagród na inną Nagrodę.

§ 5. Dane osobowe

1.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, wykonania obowiązku podatkowego lub rozpatrzenia reklamacji, przez okres przeprowadzenia Konkursu, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2.       Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email.

3.       Administratorem danych jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Targowej 72, kontakt
ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści
i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.

 

§ 6. Reklamacje

 

Wszelkie ewentualne reklamacje związane z realizacją postanowień Regulaminu Uczestnik może składać na zasadach określonych w przepisach prawa. Rozpatrzenie reklamacji ułatwi złożenie na adres Organizatora oraz zamieszczenie w niej następujących informacji: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych
w przepisach prawa, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

§7 Postanowienia końcowe

 

1.    Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz Sponsora.

2.    Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw konsumenta
z tytułu wad towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE