Reklama

Bez dodatkowej zieleni na Tumskiej, muszli koncertowej, tężni. Odrzucone pomysły płocczan

Opublikowano:
Autor:

Bez dodatkowej zieleni na Tumskiej, muszli koncertowej, tężni. Odrzucone pomysły płocczan - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Nie wszystkie zgłoszone projekty w tej edycji budżetu obywatelskiego pozytywnie przeszły weryfikację formalno-prawną. Nie udało się w przypadku 6 projektów ogólnomiejskich i 14 projektów osiedlowych. Dlaczego?

Nie wszystkie zgłoszone projekty w tej edycji budżetu obywatelskiego pozytywnie przeszły weryfikację formalno-prawną. Nie udało się w przypadku 6 projektów ogólnomiejskich i 14 projektów osiedlowych. Dlaczego?

W poniedziałek poznaliśmy listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, na które wkrótce będzie można głosować. Jednocześnie 20 projektów uzyskało ocenę negatywną.

[ZT]23488[/ZT]

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

25. MO-TOR PŁOCK - OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY (tor dla samochodów i motocykli, cel: rola szkoleniowa, nauka jazdy w trudnych warunkach drogowych, miejsca do organizowania imprez motoryzacyjnych)

Koszt wykonania inwestycji znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację projektu osiedlowego. Ponadto trwają procedury przygotowania terenu na przetarg związany z obszarem inwestycyjnym - czytamy w uzasadnieniu.

27. WODNY ŚWIAT DZIECKA (miejsce do rekreacji i zabawy w wodzie z urządzeniami wodnymi)

Koszt wykonania inwestycji znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację projektu miejskiego.

54. WÓZKOWE POGOTOWIE RATUNKOWE (mobilny warsztat do naprawy wózków dla osób niepełnosprawnych)

Uznano, że samorząd miasta nie może wyposażyć prywatnego obiektu w środek transportu.

62. ZAPORA PŁYWAJĄCA DO OCHRONY NOWEGO NABRZEŻA (pływająca zapora chroniąca obszar między molem a nowym nabrzeżem przed płynącymi Wisłą śmieciami)

Ten teren rzeki Wisły nie stanowi własności Gminy Miasta Płock. Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Brak możliwości umiejscowienia w innym miejscu.

65. AKTYWNI KIBICE, AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI (zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock)

Uznano, że samorząd miasta nie może wyposażyć prywatnego obiektu w środek transportu.

64. MUSZLA KONCERTOWA I MINI SCENA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 1ZP, dla którego ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania „Parku Północnego ze wskazaniem dokończenia realizacji zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Brak zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

PROJEKTY OSIEDLOWE

2. PLAC ZABAW DLA DZIECI NA STARYM RYNKU (place zabaw na każdym narożniku placu, każdy o innym profilu oraz dla różnych grup wiekowych)

charakter projektu: osiedlowy (os. Stare Miasto)

Projekt niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren jest obszarem o funkcji usługowo-rekreacyjnej z zielenią urządzoną, podzielony na różne strefy funkcjonalne. W narożnikach placu wydzielone są ciąg pieszo-jezdny, ciąg pieszy oraz ulica. W związku z powyższym nie ma możliwości technicznych na usytuowanie placów zabaw. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość placów zabaw i urządzeń od linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 10 m.

Charakter głównego rynku miasta i organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych i patriotycznych wymaga utrzymania obecnej formy placu miejskiego z sytuowanym lodowiskiem w okresie zimowym, a istniejąca zieleń wpisuje się w adaptację do zmian klimatu i nie powinna być usuwana. Narożniki placu stanowią natomiast funkcję komunikacyjną i nie powinny być zabudowywane. Centrum miasta, z przestrzenią Starego Rynku powinno stanowić wizytówkę miasta, zagospodarowaną w sposób podkreślający jej walory architektoniczne i stanowiący nawiązanie do zagospodarowania historycznego. Od wieków, w miastach place te skupiały najważniejsze funkcje i były ośrodkami życia miejskiego. Ze względu na otaczające plac zabytkowe kamienice, funkcjonalność przestrzeni (urząd miasta, lokale gastronomiczne, miejsca kultu) i organizowane wydarzenia kulturalne, Stary Rynek przyciąga zarówno mieszkańców Płocka, jak i turystów. Jest to przestrzeń, na której rozgrywają się najważniejsze przejawy życia publicznego miasta. Dlatego też, każda nowa funkcja wprowadzana w przestrzeń Starego Rynku musi być przeanalizowana ze szczególną uwagą, tak by nie zdominowała powierzchni placu. Wprowadzenie na Stary Rynek placów zabaw, w sposób znaczący zmieni zagospodarowanie przestrzeni i uniemożliwi jego użytkowanie jako reprezentacyjnego placu. Ponadto na rynku w chwili obecnej znajduje się wiele elementów zagospodarowania (kwietniki, zieleń, elementy małej architektury) organizujących przestrzeń i warunkujących jej użytkowanie. Nasycenie przestrzeni rynku nowymi elementami czy funkcjami, ze względu na jego niewielka powierzchnię, musi być ograniczone tak, by nie powodować dyskomfortu u przebywających osób. Liczne imprezy organizowane na placu angażują zwykle całą jego przestrzeń, więc jednoczesne jej użytkowanie przez uczestników tych wydarzeń, jak i rodziców z dziećmi na placach zabaw może być uciążliwe i niesatysfakcjonujące, zarówno dla jednych jak i drugich. Tym samym wprowadzenie kolejnych elementów nie jest możliwe.

3. PARKING OSIEDLOWY

charakter projektu: osiedlowy (os. Miodowa)

Odrzucony formalnie. Brak listy poparcia, brak oszacowania kosztów.

4. STAROMIEJSKI SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU DO DEPTAKÓW DLA POJAZDÓW. PIESZY BEZPIECZNY NA DEPTAKU (system zdalnie sterowanych wysuwanych słupków na deptakach ograniczający ruch kołowy dla samochodów osobowych)

charakter projektu: osiedlowy (os. Stare Miasto)

Wśród urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, brak jest zdalnie sterowanych wysuwanych z nawierzchni słupków w związku z czym tego typu urządzenia nie mogą być stosowane w organizacji ruchu. Aktualnie obowiązująca organizacja ruchu, w miejscach wskazanych w projekcie zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego, dopuszcza wjazd tych pojazdów których wjazd jest uzasadniony.

6. TĘŻNIA SOLANKOWA NA OSIEDLU KOLEGIALNA (w paru przy l. Obrońców Warszawy)

charakter projektu: osiedlowy (os. Kolegialna)

Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2020 r., ponadto staromiejski plac miasta nie jest miejscem odpowiednim na instalacje tego typu budowli. Kształt zagospodarowania pl. Obrońców Warszawy został wypracowany w wyniku konkursu architektonicznego na podstawie wniosku z BOP II Edycji. Zwycięska praca konkursowa pn. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Obrońców Warszawy wraz ze schodami Broniewskiego w Płocku” nie przewiduje takich obiektów jak tężnia solankowa. Forma placu przyjęta pracy konkursowej jest zdeterminowana głównie historią miejsca i kontekstem. Podstawowym założeniem było uczytelnienie założenia ukształtowanego w początkach XIX wieku. Uzupełniono i przedłużono w kierunku południowym szpalery kasztanowców, jednocześnie usuwając wtórne nasadzenia zakłócające odbiór kompozycji. Przestrzeń placu wraz z przecinającą ją ulicą Kościuszki została przekształcona do jednego poziomu w celu podkreślenia jej spójności. Reasumując, niedopuszczalnym jest zaproponowany projekt w ramach obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego, który będzie ingerował, a wręcz niweczył wcześniej już powstały w tej samej formule projekt BO III.

8. REWITALIZACJA PLACU EDWARDA JURGENSA WRAZ Z CHODNIKIEM WZDŁUŻ UL. NOWOWIEJSKIEGO

charakter projektu: osiedlowy (os. Stare Miasto)

Teren, na którym ma być zlokalizowany projekt, nie stanowi mienia Gminy Miasto Płock (własność: Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku). Ponadto koszty przedsięwzięcia znacznie przekraczają wartość dla projektu osiedlowego.

26. MO-TOR PŁOCK - PLAC SZKOLENIOWY WRAZ Z PARKINGIEM I PAWILONEM DYDAKTYCZNYM

charakter projektu: osiedlowy (os. Trzepowo)

Koszt wykonania inwestycji znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację projektu osiedlowego. Ponadto trwają procedury przygotowania terenu na przetarg związany z obszarem inwestycyjnym.

28. WODNY ŚWIAT DZIECKA - MINI

Koszt wykonania inwestycji znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację projektu osiedlowego.

39. CZYSTE POWIETRZE NA OSIEDLU IMIELNICA (wymiana pieców węglowych na ekologiczne piece gazowe w prywatnych domach)

charakter projektu: osiedlowy (os. Imielnica)

Od 2015 r. Miasto dofinansowuje mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. W 2015. ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska natomiast od 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 437/XXV/2016 z dnia 29 listopada 2016r. W sprawie zmiany uchwały nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła, z budżetu Miasta.

Wysokość dofinansowania wynosi:

1) maksymalnie 100 zł za każde zlikwidowane palenisko węglowe, w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, elektrycznej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe; przy czym fizycznie poniesione koszty muszą być udokumentowane fakturą/paragonem.

2) 200 zł za każdy 1kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania.

Z tej formy dofinansowania korzystają również mieszkańcy osiedla Imielnica.

Co roku na wymianę nieekologicznych systemów ogrzewania w budżecie miasta zabezpieczonych jest 200 000 zł. W przypadku gdy zainteresowanych jest więcej, kwota na ten cel w miarę możliwości jest zwiększana.

Aby zoptymalizować działania w zakresie likwidacji pieców węglowych na zlecenie Miasta firma ATMOTERM wykonała inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka w zabudowanego jedno i wielorodzinnej obejmującej także przedmiotowe osiedle. Na podstawie inwentaryzacji stworzona została baza danych, która umożliwia sprawniejsze dotarci z dofinansowaniem do mieszkańców, z obszarów gdzie występuje ogrzewanie węglowe.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowanego oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach kompleksowego, rządowego programu „Czyste powietrze”, skierowanego osób fizycznych, w ramach którego można nie tylko zmienić ogrzewanie, ale również zmodernizować instalację wewnętrzną w budynku, przeprowadzić pace termomodernizacyjne czy zamontować odnawialne źródła energii. Szczegółowe zasady można poznać na stronie www.czystepowietrze.eu

55. KŁADKA (DLA PIESZYCH) NAD ULICĄ WYSZOGRODZKĄ W OKOLICY MARKETU OBI

charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

Projekt obejmuje działki pasa drogowego nie będących własnością Gminy Płock, a ponadto nie wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Płocka. Środki przeznaczone na realizację projektu znacznie przewyższają środki na ten cel .

56. PSI UŚMIECH - OSIEDLOWY PARK DLA PSÓW - OSIEDLE ŁUKASIEWICZA

charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Proponowany projekt jest niezgodny z przeznaczeniem terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

60. BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ OSIEDLE MIĘDZYTORZE (w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola nr 5 i placu zabaw, wkomponowanie tężni w zagospodarowany skwer pomiędzy ulicami Piaska i Lachmana)

charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)

Zaproponowana lokalizacja znajduje się na terenie nie będącym własnością Gminy tylko Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dlatego, nawet po uzyskaniu zgody ww. spółdzielni na budowę tężni, obiekt ten po wybudowaniu stanie się na mocy prawa – własnością właściciela gruntu. A zatem Gmina będzie zmuszona przekazać tężnię spółdzielni, która wówczas stanie się właścicielem oraz administratorem/ zarządcą tego obiektu. Ponadto teren, na którym zaproponowano budowę tężni, do 2022 roku objęty jest gwarancją udzieloną przez wykonawcę inwestycji polegającej na budowie parkingu oraz dwóch placów zabaw i siłowni zewnętrznej.

63. WYKONANIE OŚWIETLENIA TORÓW NA TERENIE CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH

charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

Wykonawca Pumptracka udzielił Gminie 60 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty i ingerowanie w zrealizowany zakres skutkowałoby utratą gwarancji.

74. MONTAŻ SPOWALNIACZA RUCHU (przed przejściem dla pieszych al. Jana Pawła II przy ul. Jerzego Pniewskiego)

charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Południe)

Wydział Transportu Drogowego i Inżynierii Ruchu Drogowego zlecił wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na Podolszycach Południowych polegającej na wprowadzeniu m. in. elementów uspakajających ruch drogowy. W związku z powyższym niezasadnym jest wykonywanie projektu tylko dla rejonu przejścia dla pieszych na al. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu ul. Pniewskiego, skoro projekt zlecony przez WPT będzie uwzględniał całą ulicę oraz przyległe uliczki.

81. RABATA DLA PŁOCKA PRZY UL. TUMSKIEJ- ZIELONY PARKLET (stworzenie zielonych enklaw wśród kamienno-betonowej przestrzeni ul. Tumskiej)

charakter projektu: osiedlowy (Stare Miasto)

Ulica Tumska objęta jest prawami autorskimi. Projektant nie wyraził zgody na zmiany.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE