Reklama

Reklama

PUZ ma być uczelnią pierwszego wyboru. Na co mogą liczyć studenci?

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

PUZ ma być uczelnią pierwszego wyboru. Na co mogą liczyć studenci? - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Kultura PUZ we Włocławku rozpoczyna nowy rozdział. 26 maja bieżącego roku wybrano nowego rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Co się zmieni, a przed jakimi wyzwaniami stoi teraz uczelnia? O to zapytaliśmy Roberta Musiałkiewicza.

Reklama

Pod koniec maja powierzono Panu rolę rektora uczelni, a wcześniej był Pan prorektorem ds. nauczania i studentów. Dużo czasu zajęło przyzwyczajenie się do nowej roli?

Robert Musiałkiewicz: Zawsze uważałem i nadal to podtrzymuję, że rola, czy funkcja mają znaczenie drugorzędne. Najważniejsze są zawsze cele jakie sobie stawiamy, forma ich realizacji i efekt końcowy. W ostatnich pięciu latach nasza Uczelnia doświadczyła istotnego rozwoju akademickiego. Udało się utworzyć sześć nowych kierunków studiów: pielęgniarstwo studia I stopnia i studia II stopnia (magisterskie), finanse i rachunkowość – studia I stopnia, nowe media i e-biznes – studia I stopnia, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (jednolite studia magisterskie) i prawo (jednolite studia magisterskie).

Dodatkowo liczymy, że w najbliższych dniach otrzymamy pozytywną decyzję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zgody na utworzenie studiów II stopnia (magisterskich) – menadżerskich studiów finansowo-prawnych oraz zarządzania procesami produkcyjnymi. Rozwinęliśmy również działalność studiów podyplomowych, zbudowaliśmy Centrum Symulacji Medycznej, finalizujmy wyposażanie Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii, każdego roku zwiększa się nam liczba studentów, którzy pochodzą nie tylko z Włocławka, czy województwa kujawsko-pomorskiego, ale przyjeżdżają również do nas studenci z województwa mazowieckiego, czy województwa wielkopolskiego oraz liczne grono studentów z zagranicy.

Rozwój Uczelni nie byłby jednak możliwy, gdyby nie ponadprzeciętne zaangażowanie pracowników Uczelni i pomoc naszych przyjaciół z otoczenia społeczno-gospodarczego. W ten sposób definiuję swoją rolę – jako cele i ich realizację, jako służenie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, Włocławkowi i Regionowi, więc wracając do pytania - rola nadal ta sama, nie wymagająca przyzwyczajenia.

Przed jakimi wyzwaniami stoi dziś Państwowa Uczelnia Zawodowa?

Wyzwania należy rozpatrywać w kategorii krótkookresowej i dłuższej. W tej pierwszej kategorii najważniejszą sprawą jest przygotowanie się do przyszłego semestru w opcji uwzględniającej kontynuację zawieszenia zajęć na Uczelni. Od marca prowadziliśmy nauczanie on-line z wykorzystaniem uczelnianego sytemu e-learningu opartego na platformie moodle, wspomagając go innymi elektronicznymi platformami pozwalającymi na prowadzenie zajęć zdalnych w czasie rzeczywistym.

Obecnie jesteśmy na etapie podsumowania dotychczasowych metod nauczania i wyciągania wniosków na przyszłość, opartych przede wszystkim na ocenie naszych działań przez studentów, którzy w badaniu ankietowym w skali od 1 do 6, przyznali nam mocne 4+. Chcemy być jaszcze lepsi i od przyszłego semestru pragniemy się jeszcze poprawić w tym zakresie, choć mam nadzieję, że uda się nam wszystkim spotkać w murach Uczelni i powrócić do nauczania tradycyjnego.

W perspektywie długoterminowej największym wyzwaniem jest traktowanie naszej Uczelni jako Uczelni pierwszego wyboru przez kandydatów na studia w promieniu, co najmniej 50 km od Włocławka, a także utrwalenie wizerunku naszej Uczelni, także wśród kandydatów na studia z Torunia i Bydgoszczy, jako miejsca wyróżniającego się wysokim poziomem dydaktyki. Powyższy cel możemy osiągnąć pod warunkiem rozwijania naszej infrastruktury dydaktycznej, osiągnięć badawczo-rozwojowych, kontynuacji bliskiej współpracy z pracodawcami, wysokich wskaźników zarobkowych naszych absolwentów.

Elektorzy jednogłośnie powierzyli Panu misję prowadzenia uczelni przez najbliższe cztery lata. Jakich zmian lub nowoczesnych rozwiązań możemy się spodziewać?

Nasza Uczelnia kształci w obszarze czterech dziedzin nauki, w tylu co Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, czy zlokalizowany w tym samym mieście Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy. Chciałbym, aby każdy z tych obszarów kształcenia zlokalizowany był w odrębnym budynku wyposażonym w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. W obszarze nauk technicznych i inżynieryjnych cel ten niedługo zostanie osiągnięty. W obszarze nauk o zdrowiu (pielęgniarstwo) właśnie realizujemy projekt o wartości ok. 2,4 mln zł, którego efektem ma być rozbudowa i doposażenie centrum symulacji medycznej. W obszarze dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, chciałbym abyśmy w perspektywie dwóch lat podzielili dydaktykę na dwa odrębne wydziały – wydział prawno-ekonomiczny i wydział nauk społeczno-humanistycznych.

Chciałbym również rozwijać prace naukowo-badawcze, w szczególności poprzez utworzenie etatów naukowych, rozwój przedsiębiorczości akademickiej w zakresie tworzenia spółek spin off i spin out oraz zacieśniane współpracy z sektorem przedsiębiorstw. Niezmiernie ważnym elementem jest również współpraca ze szkołami średnimi naszego miasta i regionu, dlatego też planujemy powołania Młodzieżowego Uniwersytetu Umiejętności – akademickiej instytucji rozwijającej pasje naukowe wśród młodzieży szkół średnich.

Z kolei w zakresie spraw organizacyjnych, chciałbym abyśmy jako Uczelnia w perspektywie kilku lat odeszli całkowicie od papierowej formy załatwiania spraw, na rzecz elektronicznego obiegu dokumentów. W tym roku jako jedna z pierwszych Uczelni w Polsce wprowadzamy mLegitymację studencką, czyli legitymację w telefonie.

"Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii" - na jakim etapie jest realizacja tego zakrojonego na szeroką skalę projektu?

Zgodnie z planem projekt ma się zakończyć w tym roku. W 2019 zakończyliśmy prace budowlane, a w tym roku wyposażamy Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii w sprzęt dydaktyczny. Mamy już przygotowane pracownie dla kierunku informatyka – ponad 100 stanowisk dedykowanych nauczaniu programowania, grafiki komputerowej, sieci komputerowych, baz danych i innych. Do końca sierpnia przygotowane zostanie dydaktyczne studio telewizyjne wraz z pracownią rejestracji i obróbki dźwięku, filmowania i tworzenia prezentacji multimedialnych, prowadzenia witryn internetowych, dedykowane studentom kierunku nowe media i e-biznes. Czekamy na dostawy sprzętu dla kierunku mechanika i budowa maszyn, w tym specjalności automatyka i robotyka. Wszystkie sale zostały wyposażone w projektory multimedialne. Na studentów czekają komputerowe stanowiska biblioteczne, piękna aula wykładowa oraz przyjazna infrastruktura.

Co uczelnia może dziś zaproponować studentom?

Podkreślmy, że w naszym województwie jest tylko pięć uczelni publicznych - UMK, UTP, UKW, Akademia Muzyczna i Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. Jesteśmy jedyną Uczelnią w tym gronie, która kształci na profilu praktycznym, co oznacza położenie większego nacisku na jakość dydaktyki i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Studiowanie na wszystkich nasze kierunkach jest bezpłatne. 

PUZ we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć. Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów.

Obecnie kandydatom oferujemy 13 kierunków studiów wraz z 24 specjalnościami/specjalizacjami. Są to: administracja (specjalności: administracja samorządowo-skarbowa, administracja bezpieczeństwa narodowego), filologia angielska (nauczycielska, tłumaczeniowa, język angielski w turystyce i biznesie), finanse i rachunkowość (rachunkowość, finanse, bankowość, ubezpieczenia), informatyka (systemy informatyczne i bazy danych, grafika komputerowa i aplikacje internetowe, sieci komputerowe i telekomunikacja), inżynieria zarządzania (inżynieria jakości, inżynieria logistyki, inżynieria produkcji), mechanika i budowa maszyn (inżynieria maszyn, automatyka i robotyka), nowe media i e-biznes (media i komunikacja społeczna, e-biznes), pedagogika (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie), pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia, pielęgniarstwo studia drugiego stopnia, prawo (jednolite studia magisterskie), zarządzanie (projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa, HR w biznesie, zarządzanie sprzedażą).

Nasi studenci mogą również otrzymać szeroki zakres świadczeń materialnych. Ci, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce mogą liczyć na stypendium rektora, które w tym roku wynosiło 800 zł miesięcznie. Dodatkowo studenci mogą dostać stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, czy zapomogi przyznawane z tytułu trudnej sytuacji życiowej. Dla tych, którzy podczas studiów chcą realizować swoje pasje, czekają branżowe organizacje studenckie z samorządem studenckim na czele - organizującym m.in. słynne już turnieje e-gamingowe.

To co nas z pewnością wyróżnia to indywidualne podejście do studenta. Zajęcia odbywają się w małych grupach, wykładowcy i pracownicy administracji są empatyczni i przyjaźni, nie ma zagrożenia, że student będzie uczestniczył w kształceniu masowym i miał problemy z dostępem do wykładowców i pracowników administracji.

Posiadamy również bardzo dobre narzędzia do kształcenia zdalnego – platformę moodle w opcji z wersją aplikacji na telefon. To co nas wyróżnia od innych uczelni to również aktywne zaangażowanie pracodawców w proces dydaktyczny. Pracodawcy współdecydują o treściach, których nauczamy studentów, a także prowadzą zajęcia ze studentami.

Czy w nadchodzącym roku akademickim możemy spodziewać się nowości jeśli chodzi o ofertę uczelni?

W przyszłym roku akademickim chcielibyśmy uruchomić dwa nowe kierunki na studiach II stopnia (magisterskich). Pierwszym z nich są menadżerskie studia finansowo-prawne dedykowane absolwentom studiów I stopnia w zakresie administracji, finansów i rachunkowości, zarządzania oraz kierunków pokrewnych, którzy szukają oferty przygotowującej do pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach, organizacjach finansowych lub instytucjach publicznych i JST.

Druga nowością jest kierunek zarządzanie procesami produkcyjnymi stanowiący ofertę przede wszystkim dla absolwentów studiów inżynierskich chcących uzyskać kompetencje w zakresie zarządzania produkcją i jakością, a także zdobyć umiejętności Lean Manufacturing w projektowaniu, wytwarzaniu i wspomaganiu decyzji. Obecnie wnioski aplikacyjne o uruchomianie tych kierunków są w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, niemniej liczymy, że już wkrótce otrzymamy zgodę ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego na ich uruchomienie.

Dodatkowo Uczelnia przygotowała szeroką ofertę w zakresie studiów podyplomowych obejmującą studia z obszaru administracji, zarządzania, finansów, pedagogiki specjalnej, rachunkowości i filologii angielskiej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze strony internetowe oraz portale społecznościowe.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy