Reklama

Prezydent: chodzi nie tylko o pieniądze

Opublikowano:
Autor:

Prezydent: chodzi nie tylko o pieniądze - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Prezydent odniósł się do zarzutów PiS w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2. Obszernie przedstawił motywy swojej decyzji, odpowiedział też na pytania, m.in. o przeniesienie do budynku szkoły CKU, które teraz funkcjonuje w Siedemdziesiątce. - To nie była łatwa decyzja, ale w mojej ocenie niezbędna - napisał prezydent.

Prezydent odniósł się do zarzutów PiS w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2. Obszernie przedstawił motywy swojej decyzji, odpowiedział też na pytania, m.in. o możliwość przeniesienia do budynku szkoły CKU, które teraz funkcjonuje w Siedemdziesiątce. 

Podczas przedostatniej sesji radni podjęli decyzję o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 2 przez wygaszanie, na ostatniej - definitywnie zdecydowali, że szkoła przestanie istnieć. Jak już pisaliśmy, Ratusz uzasadnia tę decyzję niewielką ilością uczniów oraz kiepskimi wynikami w nauce przy jednoczesnych ogromnych wydatkach na utrzymanie placówki. Plan likwidacji gimnazjum pozytywnie zaopiniowało kuratorium, a także młodzieżowa rada miasta, przeciwni są natomiast nauczyciele, którzy na łamach naszego portalu wystosowali dramatyczny apel do władz miasta, a także nauczycielskie związki zawodowe, część radnych SLD, młodzi socjaldemokraci. Ostatnio opublikowaliśmy stanowisko członków płockiego PiS, w którym apelowali o zmianę tej - w ich opinii - szkodliwej decyzji. Dziś dostaliśmy odpowiedź prezydenta. Publikujemy je w całości:

Płock, 28 marca 2013 r.

Pani Wioletta Kulpa, przewodnicząca Komitetu Prawa i Sprawiedliwości

Odnosząc się do przekazanego pocztą elektroniczną Stanowiska Członków Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Płocku w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Płocku uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Nie zgadzam się, że decyzja w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Płocku, poprzez wygaszanie, jest decyzją nieprzemyślaną i nagłą. O problemach dotyczących tego Gimnazjum mówiono już wcześniej, również podczas obrad Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, którego aktywnym uczestnikiem jest Pani Wioletta Kulpa, a powody podjęcia takiej właśnie decyzji są Pani Przewodniczącej bardzo dobrze znane, ponieważ kilkakrotnie wysłuchała przedstawionej przez pracowników Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka prezentacji, w której obszernie przedstawiono powody podjęcia takiej, a nie innej, decyzji w tej sprawie.

Nie zgadzam się również z tezą, że decyzja o likwidacji Szkoły niesie negatywne skutki dla młodzieży uczącej się w tej placówce. Informuję, że wszyscy uczniowie uczący się w Gimnazjum nr 2 będą mogli dokończyć naukę w swojej szkole. Szkoła jest likwidowana przez wygaszanie, a całkowita jej likwidacja nastąpi z dniem 31 sierpnia 2015 roku, po ukończeniu nauki przez uczniów obecnych klas pierwszych.

Nieprawdą jest również, co imputuje się w ww. Stanowisku, że przy podejmowaniu decyzji o likwidacji szkoły kierowałem się głównie zbyt wysokimi kosztami utrzymania placówki. Informuję, o czym również doskonale wie Pani Przewodnicząca Kulpa, że przy podejmowaniu tej decyzji wzięto pod uwagę następujące przesłanki:

1) liczbę gimnazjów w Płocku,
2) spadającą liczbę uczniów w Gimnazjum nr 2,
3) malejącą liczbę uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, uczęszczających do G2,
4) wyniki egzaminów zewnętrznych, EWD (edukacyjna wartość dodana),
5) wysokie koszty utrzymania szkoły.

Jak wynika z powyższego, wysokie koszty kształcenia w Gimnazjum nr 2 są jedną, ale nie jedyną przyczyną podjęcia decyzji o likwidacji szkoły, choć istotnie koszty utrzymania szkoły są najwyższe z wszystkich płockich gimnazjów. Dla przykładu podam, że w 2012 roku Gmina Miasto Płock „dołożyła” do subwencji oświatowej wszystkich gimnazjów średnio 40,71% własnych środków, a do Gimnazjum nr 2 – aż 64,07%. W roku 2013 wskaźniki te prezentowałyby się odpowiednio 40,23% i 67,19%. Niestety, wysokie koszty kształcenia w Gimnazjum nr 2 nie wpływają na lepsze wyniki nauczania.

W Stanowisku autorzy piszą: „Do likwidowanego Gimnazjum nr 2 w dużej mierze trafiają młodzi ludzie z różnych szkół podstawowych, ze średnią wyników w nauczaniu oscylującą wokół 2,5. Trudno jest więc oczekiwać od uczniów tej szkoły, aby ich wyniki w egzaminach zewnętrznych były porównywalne bądź konkurencyjne z efektami egzaminów zewnętrznych innych płockich gimnazjów. To dzięki ciężkiej pracy nie tylko dydaktycznej, ale i wychowawczej kadry nauczycielskiej mogą dalej kontynuować swoją edukację”.

Obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych nauczania jest dalece niepełny. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, w której uczyli się na danym etapie edukacyjnym, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć. Dlatego w szkołach, w tym również w Gimnazjum nr 2, badana jest tzw. EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA (EWD). Mówiąc w uproszczeniu, metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu). Zgodnie z metodą EWD, Gimnazjum nr 2 jest szkołą zarówno o niskich wynikach egzaminów zewnętrznych, jak również niskiej efektywności kształcenia.

W Gimnazjum nr 2 w Płocku, w bieżącym roku szkolnym 2012/2013, przeprowadzona została ewaluacja całościowa (forma nadzoru pedagogicznego). Z informacji przekazanej przez Dyrektora Delegatury w Płocku podczas obrad Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego oraz raportu z ewaluacji, wynika, że w dwóch wymaganiach „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności” oraz „Respektowane są normy społeczne” szkoła uzyskała poziom E – niski poziom spełniania wymagania (najniższy w pięciostopniowej skali od A do E).

Biorąc pod uwagę wysokie koszty kształcenia, a także mało liczne klasy, np. w obecnych czterech oddziałach klas III uczy się 64 uczniów, co daje 16 uczniów na oddział – to stanowczo za mało.

Uważam też, że likwidacja Gimnazjum i zmiana obwodów szkół gimnazjalnych będzie szansą dla tych uczniów, którzy przychodzą z uzyskaną w szkole podstawowej średnią 2,5. Z taką średnią istotnie nie mieliby szansy na dostanie się do lepszego gimnazjum. Po zmianie obwodów, wielu słabych uczniów znajdzie się w obwodzie gimnazjum lepszego od Gimnazjum nr 2 i będą do niego przyjęci, bez względu na wynik sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Myślę, że to stanie się dla wielu z tych uczniów wielką szansą „wyrwania się” ze swojego dotychczasowego środowiska. Bardzo często jest tak, że przebywanie w środowisku uczniów lepszych jest czynnikiem motywującym do większego zaangażowania w naukę.

Pragnę również zapewnić autorów Stanowiska, że uczniowie, którzy trafią do swoich nowych obwodowych gimnazjów będą mogli korzystać z obiadów, w tym również finansowanych przez MOPS. Dotychczasowy obwód Gimnazjum nr 2 został rozdzielony pomiędzy gimnazja: w ZS Nr 1 (IVLO), w ZS Nr 6 (Jagiellonka), nr 4 (ul. Miodowa), nr 5 (ul. Padlewskiego) i nr 6 (ul. Jachowicza), czyli gimnazjów, do których już w chwili obecnej uczęszcza duża liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 2. We wszystkich tych gimnazjach, z wyjątkiem Gimnazjum nr 6, są stołówki szkolne. Uczniowie Gimnazjum nr 6 będą mogli korzystać z obiadów w internacie ZS nr 6 (Jagiellonka).

Wydział Edukacji i Kultury wspólnie z Wydziałem Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka prowadzą program „Otwarte Szkolne Obiekty Sportowe 2013”. W ramach tego programu do 31 marca br. sale gimnastyczne w szkołach: SP nr 18, ZS nr 3, SP nr 12, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 3, ZS nr 5, SP nr 22 i SOSW nr 2 są dostępne w wyznaczonych godzinach dla mieszkańców Miasta. Zajęcia prowadzą nauczyciele-animatorzy. Od kwietnia br., w ramach tego samego programu, mieszkańcom Płocka udostępnione będą boiska szkolne znajdujące się przy szkołach: Gimnazjum nr 4, SP nr 18, SP nr 22 oraz wszystkie Orliki. Sala gimnastyczna i boisko sportowe przy Gimnazjum nr 2 staną się otwartym ośrodkiem sportowym dla mieszkańców osiedla Kolegialna, być może będzie nim zarządzała nowo wybrana rada osiedla.

Odpowiadając na „(…)publicznie zadane pytania”, wyjaśniam:

1. Projekt przeniesienia siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) jest w trakcie analizy. Informuję, że Rada Pedagogiczna CKU jednogłośnie poparła propozycję przeniesienia CKU do siedziby Gimnazjum Nr 2 w Płocku.

2. Urząd Miasta Płocka nie ma żadnego wpływu na inicjatywy tworzenia niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Nie można odmówić wpisu do ewidencji szkoły, jeżeli złożony wniosek jest prawidłowy pod względem formalnym.

3. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc w znalezieniu zatrudnienia pracownikom Gimnazjum nr 2, którzy utracą pracę. Odpowiadając na pismo, poinformowałem nauczycieli, że w tej sprawie zwrócę się do dyrektorów podległych mi szkół i placówek z prośbą, by realizując polityką kadrową w swoich placówkach, w pierwszej kolejności uwzględniali poszukujących pracy nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Płocku.
Należy również pamiętać, że zgodnie z Art. 20 Karty Nauczyciela, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Pracownikowi, w tym również nauczycielowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z ww. przyczyn, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

4. W pierwszym roku funkcjonowania budynek Gimnazjum Nr 2 w Płocku pozostanie w zarządzie obecnego dyrektora tej szkoły.

5. Zgodnie z Regulaminem Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego jego zadaniem jest opiniowanie zmian inicjowanych przez Prezydenta Miasta Płocka w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, dotyczących między innymi:
1) poprawy jakości edukacji w szkołach i placówkach zgodnie z Polityką Edukacyjną Miasta Płocka na lata 2009B2015 przyjętą Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 618/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009r.,
2) stworzenia standardów i norm umożliwiających racjonalną kalkulację środków w rocznych planach finansowych każdej placówki oświatowej w zależności od realizowanych zadań, poczynając od roku budżetowego 2013.
Uczestnicy Okrągłego Stołu akceptują, że proponowane zmiany uwzględniają:
1) potrzeby mieszkańców Płocka – uczestników procesu edukacyjnego,
2) możliwości ekonomiczne Gminy Miasta Płock,
3) zmiany demograficzne w Płocku.

Jak wynika z powyższego, Płocki Okrągły Stół Edukacyjny jest ciałem opiniodawczym Prezydenta. Prezydent, przed podjęciem decyzji, bierze pod uwagę również opinię Okrągłego Stołu Edukacyjnego, ale nie jest ona dla niego wiążąca.

Stanowisko zawiera również informację, że negatywne stanowisko w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2 zajęli: Płocki Okrągły Stół Edukacyjny, środowisko Gimnazjum Nr 2 w Płocku oraz nauczycielskie związki zawodowe: Zarząd Oddziału ZNP i Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku.

Ja natomiast informuję, że pozytywną opinię o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 2 w Płocku wydali: Mazowiecki Kurator Oświaty, Młodzieżowa Rada Gminy w Płocku, Płocka Rada Pożytku Publicznego oraz komisje Rady Miasta Płocka: Komisja Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

Pragnę jednocześnie poinformować płocką opinię publiczną, że decyzja o likwidacji Gimnazjum nr 2 w Płocku nie była łatwa, ale w mojej ocenie, niezbędna. By jak najbardziej złagodzić jej skutki wybrano opcję likwidacji przez wygaszanie.

Wszyscy doskonale wiedzą, że likwidacja szkół jest bardzo istotnym problemem w całej Polsce. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, do 2014 roku z mapy Polski może zniknąć nawet pięć tysięcy szkół. Gazeta dodaje, że niechlubny rekord liczby likwidowanych szkół padł w tym roku. MEN twierdzi, że powodem jest niż demograficzny - od 2006 roku liczba uczniów zmniejszyła się prawie o milion - oraz puste kasy samorządów. Od września, jak wynika z danych zebranych przez "Dziennik Gazetę Prawną" z 14 województw, nie ruszyła nauka w 1,5 tys. placówek. Z analiz resortu edukacji wynika jednak, że zlikwidowanych zostanie około 700 szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla zarazem, że nie uwzględnia tych szkół, które zostały zamknięte w efekcie reformy szkolnictwa zawodowego lub od lat nie prowadziły naboru. Gdyby jednak wziąć je pod uwagę - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna" - to łącznie w ciągu ostatnich sześciu lat samorządy juz zamknęły ponad 4,7 tys. szkół. Dane samorządów pokazują, że w ciągu dwóch najbliższych lat likwidacją zagrożone jest aż 5 tysięcy szkół, w tym 4 tysiące to podstawówki i gimnazja w małych miejscowościach.

Gimnazjum nr 2 Płocku jest jedyną likwidowaną placówką oświatową w Płocku.

Z poważaniem
Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Stanowisko PiS zobacz tutaj:

Czytaj też:

Dramatyczny apel: co z naszą pracą?

Likwidacja szkoły. Nauczyciele bez pracy?

Dramatyczny wybór: szkoła czy ulica?


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE