REKLAMA

nr oferty: StPr/18/0073, ważna od 2018-01-12 do 2018-01-26

Umiejętności

Niezbędne wymagania: 1) Wykształcenie wyższe. 2) Umiejętności zawodowe techniczne, budowlane. 3) Staż pracy minimum 5 lat stażu pracy, w tym minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym. 4)

Zakres obowiązków

1) Koordynowanie i zapewnienie realizacji następujących zadań: a) zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków i urządzeń technicznych oraz zabezpieczenie majątku Uczelni, b) zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu alarmowego, urządzeń odgromowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, telefonicznych itp. 2) Stała współpraca z firmami, którym zlecono usługi: sprzątania, ochrony, konserwacji, itp. 3) Stała współpraca z jednostkami dla których świadczona jest usługa najmu. 4) Przygotowywanie dokumentów dot. podatków od majątku i gruntu. 5) Nadzór nad ekonomicznym gospodarowaniem energią, gazem, wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania obiektów administrowanych przez Uczelnię, a także nadzorowanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki składnikami majątkowymi, w tym również związanymi z inwestycjami i remontami. 6) Czuwanie nad zaopatrzeniem pracowników dydaktycznych oraz pracowników administracji w materiały niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i prawidłowego funkcjonowania Uczelni. 7) Opracowywanie propozycji planów zadań inwestycyjno-remontowych i zakupów inwestycyjnych na podstawie wniosków zgłaszanych przez odpowiednie jednostki Uczelni. 8) Nadzór nad eksploatacją, konserwacją i przeglądami obiektów Uczelni. 9) Nadzorowanie gospodarki transportem samochodowym. 10) Nadzór nad prowadzoną w Uczelni inwentaryzacją, a także związaną z tym dokumentacją. 11) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji związanej z prowadzonymi inwestycjami i remontami. 12) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji związanej z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. 13) Przyjmowanie od poszczególnych jednostek Uczelni rocznych planów zamówień publicznych oraz opracowanie projektu planu zamówień publicznych wraz z jego bieżącą aktualizacją. 14) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych. 15) Organizacja postępowań i nadzór nad przestrzeganiem procedury dotyczącej zamówień publicznych. 16) Współpraca ze w
wynagrodzenie od 2100 PLN
Kontakt z Urzędem Pracy
24 367 18 43
oferty.pracy@mup.plock.eu
Z ofert mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku

Kompletowanie zamówień, ewidencjonowanie stanu magazynu, współpraca z dostawcami i odbiorcami, załadunek i rozładunek towaru.
StPr/18/0092
od 2018-01-16 do 2018-02-15
wynagrodzenie od 2100 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Dostawa posiłków regeneracyjnych pod wskazane adresy, dbanie o nalezyty stan urządzeń w zakładzie pracy, dostawa zamówień cateringowych.
StPr/18/0091
od 2018-01-16 do 2018-01-31
wynagrodzenie od 2100 PLN

Prace ogólnobudowlane
StPr/18/0090
od 2018-01-15 do 2018-02-14
wynagrodzenie od 2100 PLN

Rozkładanie towaru na magazynie. Sprawdzanie towaru. Przyjmowanie dostaw. Wykładanie towaru na sali sprzedażowej. Obsługa klienta.
StPr/18/0089
od 2018-01-15 do 2018-02-14
wynagrodzenie od 2100 PLN

Murowanie, tynkowanie, prace ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków.
StPr/18/0088
od 2018-01-12 do 2018-02-02
wynagrodzenie od 2100 PLN

1. Obsługa maszyn, dbanie o jej należyty stan techniczny, czystość oraz porządek, 2. Sporządzanie wymaganych raporów, 3. wykonywanie kontroli jakości wyprodukowanych wyrobów, 4. Współpraca z włąscicielami oraz pracownikami z Ukrainy.
StPr/18/0086
od 2018-01-12 do 2018-02-02
wynagrodzenie od 2100 PLN

1) odbieranie korespondencji Urzędu z placówki pocztowej, wprowadzanie korespondencji do systemu Mdok i rozdysponowywanie jej zgodnie z właściwością merytoryczną; 2) przyjmowanie i ekspedycja korespondencji do wysłania w postaci przesyłek pocztowych i kurierskich; 3) przyjmowanie i nadawanie faxów; 4) rozdzielanie gazet i czasopism oraz pozostałej korespondencji niepodlegającej rejestracji dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu; 5) kontrola ilościowa i wartościowa w zakresie wysyłki korespondencji (potwierdzanie zgodności otrzymywanych faktur z urzędu pocztowego); 6) współpraca z Zespołem Systemów Zarządzania podczas przygotowywania postępowania w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu;
StPr/18/0081
od 2018-01-15 do 2018-01-25
wynagrodzenie od 2100 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w obiektach przemysłowych
StPr/18/0077
od 2018-01-12 do 2018-02-12
wynagrodzenie od 3200 PLN

1) organizowanie działań PR i kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców, upowszechnianie wśród nich informacji o Płocku, historii, tradycji, kulturze oraz bieżącej działalności Urzędu; 2) organizowanie spotkań z udziałem Prezydenta, jego Zastępców, Radnych Rady Miasta Płocka z mieszkańcami oraz Radami Mieszkańców Osiedli (RMO); 3) przygotowywanie i oprawa organizacyjna eventów, wystaw skierowanych do mieszkańców itp.; 4) przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 5) współpraca przy redagowaniu tekstów promocyjnych; 6) gromadzenie informacji i koordynowanie badań dotyczących opinii i potrzeb społeczności lokalnej oraz satysfakcji klienta; 7) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących w posiadaniu Oddziału Informacji Miejskiej; 8) prowadzenie spraw związanych z budżetem Zespołu Komunikacji Społecznej i wydatkowaniem środków finansowych, obsługa systemu Dysponent; 9) prowadzenie rejestru patronatów honorowych; 10) redagowanie i wysyłanie do pracowników informacji dotyczących pracy Urzędu; 11) przygotowywanie projektów i rejestrowanie umów, zleceń, zamówień, rachunków i faktur oraz ich archiwizowanie w ramach prowadzonych kampanii i akcji; 12) prowadzenie spraw związanych z konsultacjami społecznymi, zgodnie z odrębnymi przepisami; 13) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych przez Wydział badań i konsultacji społecznych; 14) prowadzenie i aktualizowanie biblioteki Oddziału Informacji Miejskiej; 15) nawiązywanie współpracy z instytucjami w celu pozyskiwania nagród, zaproszeń itp. w ramach organizowanych konkursów; 16) koordynacja działań w rozwiązywaniu problemów rad mieszkańców osiedli; 17) organizowanie na wniosek RMO, spotkań RMO lub mieszkańców z przedstawicielami Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek w celu rozwiązywania problemów osiedlowych; 18) udział w posiedzeniach zarządów i RMO zgodnie ze statutami RMO; 19) uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Płocka; 20) integracja RMO przez wskazy
StPr/18/0076
od 2018-01-12 do 2018-01-22
wynagrodzenie od 2100 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Obsługa komputerów diagnostycznych( ODIS i VCDS), elektromechanika, obsługa i serwis klimatyzacji,naprawy i konserwacje samochodów, wymiana rozrządu, serwis i naprawa ogumienia samochodowego
StPr/18/0074
od 2018-01-12 do 2018-01-30
wynagrodzenie od 2100 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2018