Zamknij
REKLAMA

Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budo

Nr oferty: StPr/20/0712Dodane przez: Miejski Urząd Pracy w Płocku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: 1) udział w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów decyzji: a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę; b) o pozwoleniu na rozbiórkę wraz z zatwierdzeniem projektu rozbiórki; c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, drogi gminnej lub powiatowej; d) o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; e) o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych z określeniem granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości; f) o zmianie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; g) o przeniesieniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji; h) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; i) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w innych przypadkach wynikających z art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego na żądanie strony lub z urzędu; j) na żądanie wnoszącego wniosek, odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) przygotowywanie projektów postanowień dotyczących udzielania odstępstwa lub odmawiania udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych; 3) sprawdzanie kompletności i zgodności projektu budowlanego z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych; 4) przyjmowanie zgłoszeń: a) zamiaru rozbiórki budynków i budowli, także obiektów i urządzeń budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektów wymagających pozwolenia na rozbiórkę; b) zamiaru budowy, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; c) zamiaru wykonania robót budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; d) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 5) prowadzenie rejestru wniosków: a) o pozwolenie na budowę (również w formie elektronicznej - RWD); b) o pozwolenie na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD); c) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 6) prowadzenie rejestru decyzji: a) o pozwoleniu na budowę (również w formie elektronicznej - RWD); b) o pozwoleniu na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD); c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 7) prowadzenie rejestru zgłoszeń: zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych oraz rozbiórki budynków i budowli oraz zmiany sposobu użytkowania; 8) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę/o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem rejestrów dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia; 9) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem i kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń organom nadzoru budowlanego; 10) wizje terenowe przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego; 11) rejestracja dziennika budowy, rozbiórki, montażu oraz zamiaru budowy instalacji zbiornikowych gazów płynnych z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3; 12) wydawanie zaświadczeń: a) o samodzielności lokalu mieszkalnego lub przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne; b) potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego potrzebne do uzyskania dodatku mieszkaniowego; 13) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz przesyłanie odwołań i zażaleń do organów II instancji wraz z ewentualnym odniesieniem się do ich treści; 14) wydawanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych; 15) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w obszarze budownictwa.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.10.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), inne
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania niezbędne (formalne): 1. obywatelstwo polskie; 2. nieposzlakowana opinia; 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego lub inżynierii środowiska; 6. umiejętność czytania rysunków technicznych. Wymagania dodatkowe: I. znajomość ustaw: - z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); - z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); - z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.); - z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Urząd Miasta Płocka
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty: 1. życiorys (CV) zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorzą
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: inny
  Wykonywanie badań technicznych pojazdów.
  StPr/20/0894
  data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  Obsługa klienta, sprzedaż towarów, utrzymywanie porządku i dotowarowanie sklepu. Praca w Płocku systemie dwuzmianowym w godz. 6.00-14.30; 14.30-23.00.
  StPr/20/0892
  data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Transport towarów dla zleceniodawców Ukraińskich, dbanie o mienie pracodawcy, dbanie o powierzony towar na rozładunkach i załadunkach.
  StPr/20/0730
  data rozpoczęcia pracy od 23.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Prowadzenie wykładów na kursach.
  StPr/20/0728
  data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
  wynagrodzenie od od 70 PLN

  Obsługa gości hotelowych podczas śniadania i organizowanych imprez.
  StPr/20/0719
  data rozpoczęcia pracy od 15.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Montaż tras kablowych, okablowania osprzętu elektrycznego, podłączanie okablowania, wykonywanie pomiarów, podłączanie i uruchamianie szaf sterowniczych, rozdzielnic, oświetlenia.
  StPr/20/0724
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
  wynagrodzenie od od 4 100 PLN

  Sprzątanie obiektów przemysłowych
  StPr/20/0725
  data rozpoczęcia pracy od 16.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Montaż siłowników przy bramach garażowych i wjazdowych.
  StPr/20/0726
  data rozpoczęcia pracy od 16.09.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Montaż konstrukcji stalowych.
  StPr/20/0714
  data rozpoczęcia pracy od 15.09.2020
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN

  Pomoc przy montażu konstrukcji stalowych
  StPr/20/0715
  data rozpoczęcia pracy od 15.09.2020
  wynagrodzenie od od 4 500 PLN