Zamknij
REKLAMA

Starszy Specjalista wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej

Nr oferty: StPr/20/0518Dodane przez: Miejski Urząd Pracy w Płocku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) wydawanie warunków technicznych dla budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej; 2) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji; 3) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci kanalizacji deszczowej; 4) opiniowanie koncepcji budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej; 5) opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej; 6) współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska w zakresie opracowywania warunków technicznych dla budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej oraz opiniowania koncepcji budowy i przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej; 7) opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z planowanych inwestycji; 8) opiniowanie inwestycji drogowych realizowanych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 9) opiniowanie "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" opracowywanego przez "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.; 10) przygotowywanie umów na przejęcia przez Miasto Płock obowiązku zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w zastępstwie innych podmiotów; 11) przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego; 12) udział w przekazywaniu placów budowy i odbiorach końcowych inwestycji miejskich w zakresie kanalizacji deszczowej; 13) udział w naradach Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu; 14) udział w posiedzeniach Zespołu zadaniowego zajmującego się opiniowaniem wniosków o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych położonych na terenie miasta Płocka; 15) tworzenie bazy danych zaopiniowanych dokumentacji technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej, inwentaryzacji podwykonawczych i protokołów odbiorów końcowych inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej; 16) aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Płock na podstawie ustawy Prawo wodne.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 25.06.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), brak
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania niezbędne (formalne): 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ; 2. nieposzlakowana opinia; 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, inżynierii środowiska lub ochrony środowiska; 6. staż pracy minimum 3 lata; 7. znajomość programu Autocad; 8.umiejętność czytania map. Wymagania dodatkowe: I. znajomość ustaw: - z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); - z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); - z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.); - z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); - z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.); - z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm).
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Urząd Miasta Płocka
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty: 1. życiorys (CV) zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorzą
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Pomoc w przygotowaniu według tradycyjnych receptur potraw kuchni arabskiej, indyjskiej, bengalskiej. Dbanie o porządek i higienę w miejscu pracy.
  StPr/20/0536
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Wykonywanie masażu klasycznego, tajskiego, olejkowego, kamieniami, świecą, stóp, sportowego tajskiego. Obsługa klientów obcojęzycznych.
  StPr/20/0537
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Przygotowanie i wydawanie urządzeń pomiarowych. Obsługa magazynu. wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
  StPr/20/0538
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
  wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) w ramach pracy pedagogicznej: - udzielanie użytkownikom informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych; - opracowywanie zestawień bibliograficznych dla indywidualnych czytelników, instytucji zewnętrznych i na potrzeby Biblioteki; - prowadzenie instruktażu dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych; - wspieranie działalności bibliotek szkolnych w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; - podejmowanie działań na rzecz wspierania bibliotek szkolnych, organizowanie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników innych bibliotek, organizowanie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej; - wspieranie innych nauczycieli bibliotekarzy pracowników Biblioteki podejmujących działania na rzecz bibliotek szkolnych, organizujących oraz prowadzących doskonalenie zawodowe pracowników innych bibliotek, organizujących oraz prowadzących działalność edukacyjną i kulturalną; - współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych; - udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; - doskonalenie warsztatu pracy i samokształcenia nauczyciela 2) w ramach prac organizacyjno-technicznych: - wprowadzanie danych do bazy i ich opracowywanie; - udzielanie użytkownikom wszelkiej pomocy w zakresie korzystania ze zbiorów oraz dostępnego dla użytkowników sprzętu technicznego; - wykonywanie czynności bibliotecznych o charakterze porządkowym i statystycznym oraz przyjmowanie opłat regulaminowych; - współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki, w szczególności z bibliotekarzem systemowym; - pełnienie dyżurów w Pracowni Komputerowej; - współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami państwowymi, samorządowymi i społecznymi; - udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym; - dbanie o prestiż zawodu oraz Biblioteki; - dbanie o własny warsztat pracy i estetykę pomieszczeń bibliotecznych; - inne prace zlecone przez Dyrektora Biblioteki.
  StPr/20/0539
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od 2 782 - 3 817 PLN

  Malowanie budowlane.
  StPr/20/0540
  data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Sprzątanie biura, sanitariatów, stolarni.
  StPr/20/0531
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 325 PLN

  Obsługa maszyn mobilnych. Obróbka detali.
  StPr/20/0532
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Szycie odzieży damskiej - bluzki. Praca na maszynie overlock.
  StPr/20/0533
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Szycie odzieży damskiej - bluzki. Praca na maszynie stebnówka płaska.
  StPr/20/0534
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy w firmie handlowo-usługowej. Znajomość zagadnień marketingowych.
  StPr/20/0535
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN