Zamknij
REKLAMA

Podinspektor wieloosobowe stanowisko ds. procedur planistycznych, analiz i opra

Nr oferty: StPr/20/0517Dodane przez: Miejski Urząd Pracy w Płocku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) koordynacja sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta lub ich zmiany; 2) koordynacja sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta lub jego zmiany; 3) sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta; 4) wydawanie zaświadczeń: - o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o kierunku zagospodarowania terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka, - o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, - o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 5) wydawanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 6) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatowego; 7) sporządzanie analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany, analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta; 8) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie: - oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta a także ich zmiany; 9) opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych; 10) prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany; 11) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchylonych i nieobowiązujących oraz gromadzenie materiałów z nimi związanych; 12) udzielanie informacji dotyczących przeznaczenia terenu na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, a także z projektów planów wykładanych do publicznego wglądu; 13) przekazywanie kopii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do Referatu Administracji Architektoniczno Budowlanej; 14) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich w kontekście polityki przestrzennej Miasta; 15) sporządzanie koncepcji zagospodarowania oraz opracowań studialnych związanych z kreowaniem ładu przestrzennego wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 16) formułowanie założeń polityki przestrzennej Miasta; 17) sporządzanie analiz przestrzennych w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji miejskich; 18) konsultacje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spójności polityki przestrzennej Miasta z wojewódzkimi i krajowymi dokumentami planistycznymi oraz polityki przestrzennej gmin sąsiednich, w tym opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego gmin sąsiednich w kontekście polityki przestrzennej Miasta; 19) nadzorowanie sporządzenia opracowań ekofizjograficznych; 20) przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów związanych z powołaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej (MKUA); 21) udział w posiedzeniach MKUA oraz obsługa techniczna posiedzeń Komisji; 22) przeprowadzanie konkursów urbanistyczno - architektonicznych; 23) redagowanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie Urzędu w zakładce Rozwój miasta planowanie przestrzenne; 24) aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Płocka; 25) obsługa programu Dysponent w zakresie Zespołu Planowania Przestrzennego.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.08.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), brak
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagania niezbędne (formalne): 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ; 2. nieposzlakowana opinia; 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej lub architektury; 6. znajomość programu GIS i CAD. Wymagania dodatkowe: I. znajomość ustaw: - z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282); - z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); - z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.); - z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.); - z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Urząd Miasta Płocka
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty: 1. życiorys (CV) zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorzą
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Pomoc w przygotowaniu według tradycyjnych receptur potraw kuchni arabskiej, indyjskiej, bengalskiej. Dbanie o porządek i higienę w miejscu pracy.
  StPr/20/0536
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Wykonywanie masażu klasycznego, tajskiego, olejkowego, kamieniami, świecą, stóp, sportowego tajskiego. Obsługa klientów obcojęzycznych.
  StPr/20/0537
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Przygotowanie i wydawanie urządzeń pomiarowych. Obsługa magazynu. wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
  StPr/20/0538
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
  wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) w ramach pracy pedagogicznej: - udzielanie użytkownikom informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych; - opracowywanie zestawień bibliograficznych dla indywidualnych czytelników, instytucji zewnętrznych i na potrzeby Biblioteki; - prowadzenie instruktażu dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych; - wspieranie działalności bibliotek szkolnych w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; - podejmowanie działań na rzecz wspierania bibliotek szkolnych, organizowanie oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników innych bibliotek, organizowanie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej; - wspieranie innych nauczycieli bibliotekarzy pracowników Biblioteki podejmujących działania na rzecz bibliotek szkolnych, organizujących oraz prowadzących doskonalenie zawodowe pracowników innych bibliotek, organizujących oraz prowadzących działalność edukacyjną i kulturalną; - współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych; - udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; - doskonalenie warsztatu pracy i samokształcenia nauczyciela 2) w ramach prac organizacyjno-technicznych: - wprowadzanie danych do bazy i ich opracowywanie; - udzielanie użytkownikom wszelkiej pomocy w zakresie korzystania ze zbiorów oraz dostępnego dla użytkowników sprzętu technicznego; - wykonywanie czynności bibliotecznych o charakterze porządkowym i statystycznym oraz przyjmowanie opłat regulaminowych; - współdziałanie z innymi pracownikami Biblioteki, w szczególności z bibliotekarzem systemowym; - pełnienie dyżurów w Pracowni Komputerowej; - współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami państwowymi, samorządowymi i społecznymi; - udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym; - dbanie o prestiż zawodu oraz Biblioteki; - dbanie o własny warsztat pracy i estetykę pomieszczeń bibliotecznych; - inne prace zlecone przez Dyrektora Biblioteki.
  StPr/20/0539
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
  wynagrodzenie od 2 782 - 3 817 PLN

  Malowanie budowlane.
  StPr/20/0540
  data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Sprzątanie biura, sanitariatów, stolarni.
  StPr/20/0531
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 325 PLN

  Obsługa maszyn mobilnych. Obróbka detali.
  StPr/20/0532
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Szycie odzieży damskiej - bluzki. Praca na maszynie overlock.
  StPr/20/0533
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Szycie odzieży damskiej - bluzki. Praca na maszynie stebnówka płaska.
  StPr/20/0534
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN

  Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy w firmie handlowo-usługowej. Znajomość zagadnień marketingowych.
  StPr/20/0535
  data rozpoczęcia pracy od 30.06.2020
  wynagrodzenie od od 2 600 PLN