Zamknij
REKLAMA

Dowóz pracowników na obiekty sklepów Biedronka.
StPr/20/0659
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Pełnienie służby wartowniczej, dozorowanie osób pozbawionych wolności.
StPr/20/0660
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych.
StPr/20/0661
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 650 PLN

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) udział w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów decyzji: a) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę; b) o pozwoleniu na rozbiórkę wraz z zatwierdzeniem projektu rozbiórki; c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, drogi gminnej lub powiatowej; d) o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; e) o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych z określeniem granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości; f) o zmianie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; g) o przeniesieniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji; h) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; i) o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w innych przypadkach wynikających z art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego na żądanie strony lub z urzędu; j) na żądanie wnoszącego wniosek, odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) przygotowywanie projektów postanowień dotyczących udzielania odstępstwa lub odmawiania udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych; 3) sprawdzanie kompletności i zgodności projektu budowlanego z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych; 4) przyjmowanie zgłoszeń: a) zamiaru rozbiórki budynków i budowli, także obiektów i urządzeń budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektów wymagających pozwolenia na rozbiórkę; b) zamiaru budowy, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; c) zamiaru wykonania robót budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; d) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 5) prowadzenie rejestru wniosków: a) o pozwolenie na budowę (również w formie elektronicznej - RWD); b) o pozwolenie na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD); c) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 6) prowadzenie rejestru decyzji: a) o pozwoleniu na budowę (również w formie elektronicznej - RWD); b) o pozwoleniu na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD); c) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 7) prowadzenie rejestru zgłoszeń: zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych oraz rozbiórki budynków i budowli oraz zmiany sposobu użytkowania; 8) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę/o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem rejestrów dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia; 9) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem i kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń organom nadzoru budowlanego; 10) wizje terenowe przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego; 11) rejestracja dziennika budowy, rozbiórki, montażu oraz zamiaru budowy instalacji zbiornikowych gazów płynnych z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3; 12) wydawanie zaświadczeń: a) o samodzielności lokalu mieszkalnego lub przeznaczonego na cele inne niż mieszkalne; b) potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego potrzebne do uzyskania dodatku mieszkaniowego; 13) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz przesyłanie odwołań i zażaleń do organów II instancji wraz z ewentualnym odniesieniem się do ich treści; 14) wydawanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych; 15) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w obszarze budownictwa.
StPr/20/0658
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obróbka CoCr, ZrO2, Projektowanie (Cad-Cam), licowanie kompozytem, licowanie ceramiką.
StPr/20/0653
data rozpoczęcia pracy od 17.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Do zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie księgowanie dokumentów związanych z postępowaniem sądowym.
StPr/20/0654
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Księgowanie dokumentów związanych z postępowaniem sądowym.
StPr/20/0806
data rozpoczęcia pracy od 07.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie badań technicznych pojazdów.
StPr/20/0809
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Prace związane z układaniem kostki brukowej.
StPr/20/0649
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2020
wynagrodzenie od od 19,5 PLN

Pomocnicze prace związane z układaniem kostki brukowej.
StPr/20/0650
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN