REKLAMA

Prace biurowe w dziale kadrowo - organizacyjnym.
StPr/18/0103
od 2018-01-19 do 2018-01-29
wynagrodzenie od 2100 PLN

1) organizacja pracy Referatu, nadzór i kontrola wykonania zadań przydzielonych pracownikom; 2) planowanie zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie rzeczowo-finansowym; 3) nadzór nad przygotowaniem dokumentów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) nadzór nad weryfikacją i przygotowaniem materiałów do wykonania robót remontowych i inwestycyjnych; 5) współpraca z zarządcami i administratorami nieruchomości; 6) kontrola pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych związanych z bieżącym działaniem Referatu; 7) ocena celowości i zakresu planowanych remontów; 8) sprawozdawczość z realizacji planu rzeczowego i finansowego budżetu gminy w zakresie realizowanym przez Referat; 9) udzielanie informacji w zakresie prowadzonych w Referacie spraw dla potrzeb organów samorządowych oraz przełożonych; 10) udział w komisjach prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych wyznaczonych przez Urząd.
StPr/18/0102
od 2018-01-19 do 2018-01-29
wynagrodzenie od 2100 PLN

Kontrola biletów w Komunikacji Miejskiej w Płocku
StPr/18/0101
od 2018-01-18 do 2018-02-16
wynagrodzenie od 2100 PLN

Prace porządkowe, konserwacyjne, ustawianie towarów, pakowanie towarów. Praca w grupach z obywatelami Ukrainy.
StPr/18/0098
od 2018-01-17 do 2018-02-07
wynagrodzenie od 1050 PLN

Do podstawowych obowiązków na stanowisku młodszego referenta ds. windykacji GO należy m.in. 1) bieżąca kontrola terminowości dokonywania wpłat przez podatników; 2) bieżąca analiza kart podatników pod kątem istniejących wpłat i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami; 3) dokonywanie analizy stanu zaległości w opłacie oraz podejmowanie czynności windykacyjnych; a) wyszukiwanie danych o potencjalnych źródłach majątkowych dłużnika pozwalających pokryć zaległości wierzyciela z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b) przygotowywanie i wysyłanie upomnień do uregulowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, c) sporządzanie tytułów wykonawczych ich ewidencja oraz przekazywanie do odpowiedniego Naczelnika Urzędu Skarbowego. 4) przeprowadzanie postępowań podatkowych; 5) współudział w Dyżurach organizowanych w Urzędach Gmin Członkach Związku Gmin Regionu Płockiego, w tym obsługa właścicieli nieruchomości w trakcie dyżurów; 6) pozyskiwanie od podmiotów zewnętrznych baz z danymi niezbędnymi do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu GO.
StPr/18/0096
od 2018-01-18 do 2018-01-31
wynagrodzenie od 2100 PLN

Obsługa koparki na budowie
StPr/18/0095
od 2018-01-17 do 2018-02-16
wynagrodzenie od 2100 PLN

Znajomość obsługi tokarek i frezarek nienumerycznych.
StPr/18/0094
od 2018-01-17 do 2018-02-16
wynagrodzenie od 3000 PLN

Transport towarów na trasie Polska-Szwecja.
StPr/18/0093
od 2018-01-17 do 2018-02-16
wynagrodzenie od 5000 PLN

Kompletowanie zamówień, ewidencjonowanie stanu magazynu, współpraca z dostawcami i odbiorcami, załadunek i rozładunek towaru.
StPr/18/0092
od 2018-01-16 do 2018-02-15
wynagrodzenie od 2100 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Dostawa posiłków regeneracyjnych pod wskazane adresy, dbanie o nalezyty stan urządzeń w zakładzie pracy, dostawa zamówień cateringowych.
StPr/18/0091
od 2018-01-16 do 2018-01-31
wynagrodzenie od 2100 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2018