REKLAMA

nr oferty: StPr/17/1640, ważna od 2017-09-13 do 2017-09-22

Umiejętności

Wymagania niezbędne (formalne): 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Zakres obowiązków

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) Utrzymywanie w sprawności zasobów informatycznych, w szczególności nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem systemowym i narzędziowym: - ustalenie przyczyn niesprawności, - przygotowanie niezbędnego sprzętu lub oprogramowania do usunięcia usterki, - usunięcie niesprawności, - prowadzenie wykazu części zamiennych i akcesoriów komputerowych zakupowanych przez Oddział Teleinformatyki, 2) Dokonywanie przeglądów, interwencji serwisowych i konserwacji: - zarządzanie aplikacją służącą do inwentaryzacji stacji roboczych i oprogramowania, - analiza zasobów podlegających serwisowi lub konserwacji, - zgromadzenie sprzętu, - wymiana. 3) Nabywanie, dystrybucja i instalowanie środków informatycznych. 4) Zabezpieczenie sprawności funkcjonowania telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej, zakup telefonów i telefaksów, przekazywanie ich do użytkowania. 5) Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na usługi telekomunikacyjne. 6) Zapewnienie sprawnego działania Infokiosków. 7) Obsługa multimedialna narad i konferencji. 8) Prowadzenie spraw w zakresie: zabezpieczenia konserwacji i serwisów systemów syganalizacji pożarów ( SAP ), systemów gaszenia gazem (SUG), urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach i lokalach Urzędu oraz mechanizmu sterowania zegarem na wieży Ratusza. 9) Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemów gaszenia gazem. 10) Współpraca z Biurem Obsługi Technicznej i Gospodarczej w zakresie podłączenia i obsługi urządzeń kopiujących. 11) Szkolenia pracowników Urzędu z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz używanych aplikacji. 12) Przygotowywanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami pracy systemów i podsystemów w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 13) Współpraca z Biurem Obsługi Technicznej i Gospodarczej przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, określeniu istotnych postanowień umowy na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i papierniczych, nadzór nad realizacją umowy w
wynagrodzenie od 2000 PLN
Kontakt z Urzędem Pracy
24 367 18 43
oferty.pracy@mup.plock.eu
Z ofert mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku

Montaż elementów stalowych
StPr/17/1672
od 2017-09-19 do 2017-10-18
wynagrodzenie od 14 PLN

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1) Kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż. 2) Dokonywanie odbiorów robót zanikowych i dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy. 3) Zapoznanie się z dokumentacją techniczną na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne i zgłoszenie ewentualnych uwag o nieprawidłowościach. 4) Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem i przedmiotem umowy oraz wykonanie sprawozdań. 5) Kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT. 6) Sporządzanie: dowodów OT (ujawnienie środka trwałego na majątku Gminy), projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozdysponowania środków trwałych oraz dowodów PT. 7) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych lub ich prowadzenie. 8) Rozwiązywanie kolizji wynikłych podczas realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 9) W przypadku zaistnienia robót dodatkowych sporządzanie niezbędnych dokumentów tj. sprawdzanie obmiarów kosztorysów, ustaleń, sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót oraz wnioskowanie do Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych (WIR-I) o udzielenie zamówienia na wykonanie robót. 10) Przekazanie zadania inwestycyjnego do użytkowania. 11) Współuczestniczenie przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania. 12) Prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego: Wykonawcą, Biurem Projektowym, użytkownikami sieci, Strażą Pożarną, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi. 13) Ocena inwestycji kwalifikująca zadania inwestycyjne do odbioru końcowego: przegląd inwestorski sprawdzający jakość i prawidłowość
StPr/17/1671
od 2017-09-19 do 2017-09-29
wynagrodzenie od 2000 PLN

Szycie odzieży dziecięcej lekkiej, praca na overlocku i stębnówce
StPr/17/1669
od 2017-09-18 do 2017-10-16
wynagrodzenie od 2000 PLN

Sprzedaż ubezpieczeń
StPr/17/1668
od 2017-09-18 do 2017-10-16
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Naprawa i konserwacja mebli używanych. Transport mebli.
StPr/17/1665
od 2017-09-18 do 2017-10-06
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Wykonywanie leków recepturowych, obsługa klientów apteki, przyjmowanie dostaw leków.
StPr/17/1664
od 2017-09-18 do 2017-09-24
wynagrodzenie od 2000 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych, okablowania.
StPr/17/1662
od 2017-09-15 do 2017-10-13
wynagrodzenie od 14 PLN

Obsługa biura, nadzór nad korespondencją, dokumentami magazynowymi, fakturami, pisanie pism.
StPr/17/1661
od 2017-09-15 do 2017-10-13
wynagrodzenie od 2000 PLN

Obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej przyjmowanie układanie towaru, dbanie o ekspozycję towaru.
StPr/17/1659
od 2017-09-15 do 2017-10-13
wynagrodzenie od 2000 PLN

Tworzenie sieci dystrybucji sprzedaży bezpośredniej.
StPr/17/1657
od 2017-09-15 do 2017-10-13
wynagrodzenie od 1000 PLN


© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017