REKLAMA

nr oferty: StPr/17/1274, ważna od 2017-07-13 do 2017-07-24

Umiejętności

Wymagania niezbędne (formalne): 1. obywatelstwo polskie; 2. nieposzlakowana opinia; 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 4. brak skazania prawomocnym wyrokie

Zakres obowiązków

Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności: 1)zlecanie opracowania projektów stałych organizacji ruchu z uwzględnieniem funkcjonowania programów sterujących sygnalizacji świetlnych; 2)rozpatrywanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu pod kątem zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami; 3)przedkładanie do zatwierdzenia stałych i czasowych projektów organizacji ruchu zgodnych z obowiązującymi przepisami zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu; 4)przekazywanie zatwierdzonych czasowych i stałych organizacji ruchu do wdrożenia wnioskodawcom, zarządcy dróg lub innym podmiotom odpowiedzialnym za ich wdrożenie; 5)kontrola w terenie zgodności wdrożenia stałych organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami; 6)kontrola w terenie prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 7)ewidencja zatwierdzonych czasowych oraz stałych projektów organizacji ruchu i ich archiwizowanie; 8)opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa lub komunikacji; 9)przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych; 10)rozpatrywanie i przygotowywanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, w tym także uzgadnianie pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym; 11)współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją, innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie wprowadzania priorytetów dla zbiorowego transportu publicznego; 12)przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie organizacji ruc
wynagrodzenie od 2000 PLN
Kontakt z Urzędem Pracy
24 367 18 43
oferty.pracy@mup.plock.eu
Z ofert mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku

Sprzedaż odzieży ciążowej i niemowlęcej, metkowanie
StPr/17/1330
od 2017-07-21 do 2017-08-21
wynagrodzenie od 1000 PLN

Wykonywanie prac spawalniczych w zakresie wynikającym z posiadanych uprawnień.
StPr/17/1329
od 2017-07-21 do 2017-08-21
wynagrodzenie od 4000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Ewidencja oraz obieg dokumentów, prowadzenie dokumentacji biurowej, archiwizacja dokumentów księgowych, obsługa programu finansowo-księgowego "Symfonia".
StPr/17/1327
od 2017-07-21 do 2017-08-20
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Wsparcie marketingowe działu handlowego, serwisu, działu części. współpraca z importerem, organizacja, obsługa wydarzeń firmowych, obsługa CRM, wspracie przy tworzeniu materiałów marketingowych, dbałość o stany magazynowe materiałów.
StPr/17/1326
od 2017-07-21 do 2017-08-20
wynagrodzenie od 2200 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Bezpośrednia, stacjonarna i mobilna, sprzedaz samochodów, obsługa klientów, pozyskiwanie klientów, przygotowywanie ofert handlowych, realizacja planów sprzedażowych i celów jakościowych, reprezentowanie salonu na targach brnażowych, eventach.
StPr/17/1325
od 2017-07-21 do 2017-08-20
wynagrodzenie od 2000 PLN

Oferta subsydiowana - oferta przeznaczona dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Przyjmowanie towaru na podstawie dokumentów dostawy, rozłożenie towaru na hali, szykowanie towarudla klientów. Sprawdzanie dat przydatności do spożycia, dbanie o porządek w miejscu pracy.
StPr/17/1322
od 2017-07-21 do 2017-08-07
wynagrodzenie od 2000 PLN

Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności: 1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie miasta Płocka na rzecz jego mieszkańców: a) realizacja rocznych projektów współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego b) utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi - informowanie organizacji pozarządowych o inicjatywach i innych wydarzeniach realizowanych przez Gminę-Miasto Płock oraz inne podmioty - realizacja wniosków i postulatów organizacji pozarządowych c) udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowymi i innymi podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego - współudział w rozwiązywaniu problemów lokalnych miasta Płocka - poszerzanie możliwości komunikacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz miejskich jednostek organizacyjnych z mieszkańcami w zakresie działania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych - podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie pozytywnych postaw cennych społecznie d) informowanie organizacji pozarządowych o przeprowadzanych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy: - przekazywanie informacji na temat konkursów podczas spotkań, posiedzeń Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Płockiej Radzie Seniorów - udział w szkoleniach dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych i przekazywanie materiałów szkoleniowych organizacjom pozarządowym - organizowanie szkoleń przygotowujących organizacje do właściwego wypełniania ofert konkursowych, sprawozdań i rozliczeń - informowanie organizacji pozarządowych o szkoleniach zewnętrznych e) integracja środowiska organizacji pozarządowych - organizowanie forów dyskusyjnych - organizowanie imprez integracyjnych - prezentacja środowiska pozarządowego wewnątrz i na zewnątrz Miasta Płocka f) użyczan
StPr/17/1320
od 2017-07-20 do 2017-07-31
wynagrodzenie od 2000 PLN

Prace porządkowe, pobieranie próbek opadów, wizje lokalne
StPr/17/1319
od 2017-07-20 do 2017-07-31
wynagrodzenie od 2500 PLN

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 1.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym: - sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji technicznych, - bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi (uzgodnienia z projektantami, uczestnictwo w odbiorach, podejmowanie decyzji technicznych na budowach, kontrola jakości wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową), - rozliczenie rzeczowo- finansowe robót (odbiór przedmiotu umowy, ujawnienie na majątku wybudowanych środków trwałych). 2.Przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót, sprawdzanie oraz opracowywanie kosztorysów, przygotowywanie umów z wykonawcami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.Ocenianie stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania. 4.Przygotowywanie kompletu dokumentacji do opracowania dokumentacji technicznych przez projektantów, oraz materiałów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadań. 5.Uczestnictwo w komisjach przetargowych. 6.Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta, materiałów sesyjnych, odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje radnych, posłów, senatorów, skargi i petycje mieszkańców. 7.Opracowywanie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych urzędu oraz projektów planów remontowych i inwestycyjnych. 8.Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, dotacji itp.
StPr/17/1318
od 2017-07-20 do 2017-08-03
wynagrodzenie od 2000 PLN

Dostawa zamówionych potraw do klienta.
StPr/17/1312
od 2017-07-19 do 2017-08-18
wynagrodzenie od 13 PLN

© portalplock.pl | Prawa zastrzeżone | 2017